Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” dla strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL:
neurokampus.pl, której właścicielem jest Eminia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 12/3.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Eminia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 12/3 NIP 5213847510 (dalej
zwana: „Administrator”)

1.2 Dane kontaktowe Administratora:

Adres do korespondencji: ul. Puławska 12/3 02-566 Warszawa,

Adres e-mail: biuro@neurokampus.pl

Telefon: 000 000 000

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

2.1 Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.2 Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celach w tej zgodzie określonych. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 3.1 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Klienta w zakresie korzystania z usług.

3.2 Aby zarezerwować miejsce na kursie językowym dla dzieci, a następnie zawrzeć umowę konieczne jest podanie:

 • Imienia i nazwiska dziecka
 • Imienia i nazwiska rodzica
 • Adresu e-mail rodzica
 • Numeru telefonu rodzica
 • Klasy dziecka
POWIERZENIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
4.1 Administrator może powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym Administrator współpracuje w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów, którym Administrator powierza dane, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do Administratora z takim żądaniem. Można to uczynić, np. przez wysłanie wiadomości e-mail.

4.2 Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
4.3 Administrator nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.
 
UPRAWNIENIA KLIENTA
 
5.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo poprawienia swoich danych
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne. nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

5.2 Administrator może udostępnić funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostają nieodwracalnie usunięte lub znisZczone.

6.2 Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat lub 10 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
6.3 Okresy w talach liczone są od końca roku, w którym zostało rozpoczęte przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku – prawa do zapomnienia – wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.
 
PLIKI COOKIES

7.1 W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są ro powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego witryny internetowej. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny internetowej prowadzonej pod adresem www.neurokampus.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej,  z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne ( np. Google Inc.)

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIES
8.1. Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej prowadzonej pod adresem www.neurokampus.pl, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.
 
8.2 Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprze uzycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w spośób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.
 
8.3 Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późń. zm.).
 
JAKIE PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS WYKORZYSTYWANE ?
9.1 Wykorzystujemy poniższe typy plików cookies:
 • cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku
 • cookies trwałe, które przechowywane są w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia
 • cookies podmiotów trzecich, takich jak GGogle Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, Facebbok Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane Polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES I INNYMI INFORMACJAMI

10.1 Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczenie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.

10.2 Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Instrukcji dla  Użytkownika danego telefonu.

10.3 Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem: www.neurokampus. pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, zostanie opublikowana jej zaktualizowana wersja w niniejszej lokalizacji.

11.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ochrony danych osobowych.

11.3 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 11.01.2021 r.